Chính sách Bảo mật

 1. Tiếp nhận, sử dụng và cung cấp những thông tin cá nhân

  Công ty Quản lý Xây dựng Sankei (sau đây là Công ty) có được thông tin cá nhân thông qua những biện pháp hợp pháp thỏa đáng và công bằng thích hợp. Những thông tin cá nhân đã có được sẽ được sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích hợp pháp bao gồm các giao dịch kinh doanh giữa những khách hàng của chúng tôi và để cung cấp thông tin hữu ích cho những người có liên quan. Hơn nữa, những thông tin cá nhân có được không được cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của cá nhân đó.

  Tuy nhiên, việc đồng ý cho mục đích sử dụng sẽ được bỏ qua trong các trường hợp sau đây.

  • Trong trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp thông qua việc tham vấn và trao đổi danh thiếp hay những tương tác khác với các đại diện bán hàng của Công ty.
  • Trong trường hợp danh thiếp có được hoặc những tiếp xúc khác diễn ra tại các sự kiện, hội chợ, hội thảo, v.v…
 2. Quản lý thông tin cá nhân thích hợp

  Công ty quản lý thông tin cá nhân có được một cách thích hợp bằng cách đưa ra những biện pháp an toàn để ngăn chặn việc mất mát, thiệt hại, bịa đặt, rò rỉ, và truy cập trái phép.

 3. Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân

  Công ty xử lý các thông tin cá nhân có được bằng cách tuân thủ pháp luật của Nhật Bản và các quy định khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

 4. Thuê dịch vụ bên ngoài về thông tin cá nhân

  Công ty có thể thuê xử lý những thông tin cá nhân cho một thực thể bên ngoài vì mục đích giao dịch kinh doanh với khách hàng và cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp xử lý các thông tin cá nhân được thuê ngoài, hợp đồng sẽ được ký kết và việc kiểm tra chẳng hạn như tình hình thực hiện sẽ được tiến hành để đảm bảo việc xử lý thông tin cá nhân thích hợp.

 5. Việc tiết lộ, sửa chữa, và xóa bỏ thông tin cá nhân

  Vui lòng đích thân liên hệ với Công ty để yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.

 6. Duy trì và cải thiện việc bảo vệ thông tin cá nhân

  Công ty sẽ hướng dẫn nhân viên của mình để xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp, kiểm tra xem liệu các thông tin có được xử lý một cách thích hợp không, cũng như xem xét và cải thiện những nỗ lực đó nhằm bảo vệ thông tin cá nhân.

Sửa đổi ngày 1 tháng 12 năm 2015
Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Sankei

Chính sách bảo mật nói trên có thể được sửa đổi theo yêu cầu ở từng thời điểm. Tất cả các bản sửa đổi sẽ được công bố trên trang web này.

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật hoặc thắc mắc liên quan đến việc tiết lộ, sửa chữa, hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp thông qua trang web của chúng tôi phải được chuyển đến ban thông tin sau đây.

<Ban thông tin>

〒101-0062
2-3-11 Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
Phòng Tổng hợp, Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Sankei
Điện thoại: +81-(0)3-6880-9850
*Ban thông tin mở cửa các ngày trong tuần từ 8 giờ 50 sáng – 5 giờ 20 chiều trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ.

PAGE TOP